top of page

תנאי השימוש

אנו שמחים על רצונך להשתמש באפליקציית SafeMode (להלן: "האפלקציה"). האפליקציה הינה חלק ממערכת Rehapp, שמטרתה מניעת היסח דעת בנהיגה ושמירה על בטיחות הנהג ברכב. האפליקציה מנטרת את התנהגות הנהג דרך חיישני הטלפון וחיבור למערכות הרכב השונות, ולתמרץ נהגים להגביר את רמת נהיגתם.

בעלת האפליקציה הינה חברת Rehapp (להלן: "החברה"). החברה מאשרת בזאת את הגישה אל האפליקציה והשימוש בה בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

האפליקציה היא אך ורק כלי עזר הנועד לשמור על הבטיחות בכביש והחברה אינה מתחייבת או מצהירה בצורה כלשהי שהמערכת תמנע או תסייע להפחית תאונות ואין בה כדי להפחית מהמחויבות לציות לחוק או לנהיגה בטוחה בכביש.

 שימוש באפליקציה ובשירות הניתן דרכה, כפי שעשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת מעיד על אישורך והסכמתך לתנאים אלו ולאיסוף ושימוש במידע מסוים עליך ואודות השימוש שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה [https://www.safemode.co/privacy-policy]– אם אינך מסכים לתנאים או למדיניות הפרטיות, אנא הימנע משימוש באפליקציה. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האפליקציה, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באפליקציה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

כל המבצע פעולה באפליקציה מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באפליקציה ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, לרבות נושאי משרה, חברי דירקטוריון ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה המפורשות על פי תנאי השימוש.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

  1. השימוש באפליקציה

1.כללי

1.1.החברה מעניקה בזאת לכל אדם, לרבות חברה, אשר רכש רישיון כדין להשתמש באפליקציה בהתאם למדיניות החברה (להלן: "משתמש") זכות שימוש מוגבלת בתוכנה באמצעות כניסה לאפליקציה. זכות השימוש בתוכנה ניתנת במתכונת של תוכנה כשירות (SAAS) והמשתמש יהיה רשאי להשתמש במודלים הנכללים בתוכנה אך ורק באמצעות אירוח על גבי השרתים של החברה. החברה רשאית להעניק זכויות שימוש בתוכנה לגורמים נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה או אישור כלשהו של מי מהמשתמשים. הגישה לאפליקציה תתבצע באמצעות שם המשתמש, הקוד והסיסמא האישית שיימסרו לכל משתמש אשר אושר על ידי החברה. המשתמש לא יבצע "הורדה" או העתקה של התוכנה ו/או התקנה שלה במחשביו הפרטיים או מחשבי החברה בו עובד או מי מטעמיהם. השימוש בתוכנה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, או להשתמש בתוכנה ו/או באתר ו/או בפריטי המידע, המוצרים ו/או השירותים וכיו"ב שמקורם בהם, כולם או חלקם, ו/או להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי, והכל- בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, תוך שימוש, מלא או חלקי, עקיף או ישיר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. אין לעשות באפליקציה ו/או באתר או באמצעותם כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כלפי האתר ו/או האפליקציה כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה האתר ו/או התוכנה, לפי העניין. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהתוכנה ו/או מהאתר. כמו כן, אין להציג תכנים מהאפליקציה ו/או מהאתר בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה, או להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

1.2.החברה רשאית למנוע את הגישה לאפליקציה באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה או נימוק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך גישה האפליקציה, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

1.3.המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאפליקציה ו/או בכל הקשור בו/בהם.

1.4.המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאפליקציה לא תהיה זמינה מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאפליקציה תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

1.5.החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

1.6.המשתמש מכיר בכך שהאפליקציה פועלת כעת בגרסת BETA וכי השירותים והמאפיינים טרם התגבשו במלואם, ואינם מהווים תוצר סופי. בהתאם לכך, ייתכנו נושאים לא פתורים ושיבושים בשימוש באפליקציה. על אף שהחברה מעריכה את סבלנותך במהלך שלבי הגיבוש האחרונים של האפליקציה, החברה ממליצה לך שלא להשתמש באפליקציה אם אינך חש בנוח בשימוש בגרסת BETA.

1.7.אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בגיל 17 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באפליקציה.

1.8.בעצם השימוש באפליקציה, המשתמש מבין ומצהיר כי הוא מסכים להשתתף בתכנית הפיילוט של החברה, אשר מטרתה לשפר את הבטיחות בדרכים על ידי חסימת חלק מהפונקציות של הטלפון הסלולרי שלך בעת הנהיגה ברכב.

1.9.יתכן וחלק מהפונקציות של האפליקציה דורשות חיבור לפונקציית ה-Bluetooth בטלפון, ועל כן בכדי להשתמש באפליקציה באופן מיטבי, בכל שימוש באפליקציה מומלץ להשאיר את פונקציית ה-Bluetooth דלוקה.

1.10.כל עוד האפליקציה פועלת, התכנים בטלפון ייחסמו הן אם הרכב דלוק והן אם הרכב כבוי.

1.11.בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלה, ניתן לך אישור שימוש באפליקציה. השימוש באפליקציה הינו על אחריותך ובסיכונך בלבד.

2.שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

2.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

2.2.אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם.

3.התחייבויות המשתמש

3.1.האפליקציה הינה קניינה הפרטי של החברה. המשתמש מתחייב כי כל פעילות באפליקציה תעשה בהתאם לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות בלבד.

3.2.המשתמש מתחייב כי הפרטים בחשבונו, לרבות פרטי ההתקשרות עמו הינם נכונים, מדויקים ומלאים.

3.3.המשתמש מתחייב שלא לפעול בדרכים הבאות:

3.3.1.להעלות, להוריד, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר, לאחסן או להפוך לזמין באופן אחר כל תוכן בלתי-חוקי, מטריד, מאיים, מזיק, נזיקי, מהווה לשון הרע, משמיץ, גדפני, אלים, מגונה, גס, חודר לפרטיות הזולת, מסית, פוגעני מבחינה גזענית או אתנית או מעורר התנגדות באופן אחר;

3.3.2.להתחזות לאדם או לישות אחרים כלשהם;

3.3.3.להיות מעורב בהפרה כלשהי של זכויות יוצרים או של קניין רוחני אחר, או לחשוף סוד מסחרי או מידע סודי כלשהו באופן שמפר הסכם סודיות, העסקה או אי-גילוי;

3.3.4.לזייף כותרת של TCP/IP, או כל חלק מכותרת של דואר אלקטרוני או בפרסום של קבוצת דיון, או החדרה אחרת של מידע לכותרת שתוכננה להטעות נמענים לגבי המקור של תוכן כלשהו ששודר דרך השירות (להלן "התחזות");

3.3.5.טעינה, פרסום, שליחה בדואר אלקטרוני, שידור, אחסון או הפיכה לזמין באופן אחר של חומר כלשהו אשר מכיל וירוסים, קוד, קבצים או תכניות מחשב אחרים שתוכננו להזיק, להפריע או להגביל פעולה תקינה של השירות (או כל חלק ממנו), או של כל תוכנה או חומרה אחרת של מחשב;

3.3.6.הפרעה לשירות או שיבוש של השירות (לרבות גישה לשירות או כל אמצעי אוטומטי כלשהו, כגון סקריפטים או סורקי אינטרנט), או כל  שרת או רשת כלשהם המחוברים לשירות, מדיניות, דרישות או תקנות כלשהן של רשתות המחוברות לשירות (לרבות כל גישה, שימוש או ניטור של נתונים או של תעבורה לא-מורשית);

3.3.7.תכנון או עיסוק בפעילות בלתי חוקית כלשהי, או עיסוק בפעילות כאמור;

3.3.8.איסוף ואחסון מידע אישי על משתמשים אחרים בשירות לשימוש הקשור למי מהפעילויות האסורות שפורטו לעיל.

4.קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

4.1.האפליקציה וכל המידע הקשור אליה, לרבות כל העדכונים, השיפורים, השינויים והשכלולים בתוכנה ובמודלים שמועמדים לשימוש המשתמש, הנם בגדר קניינה של החברה, וכל זכויות הבעלות והקניין הרוחני בקשר לכך לרבות זכויות היוצרים, יהיו שייכות אך ורק לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות בקשר לכך ובלבד שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש ייוותר הבעלים ובעל הזכויות בנתונים שיוזנו על ידי המשתמש (או יילקחו מתוכנות אחרות שבשימושו) לאפליקציה ולתוכנה. המשתמש ו/או מי מטעמו אינם רשאים להעתיק, לאפשר העתקה, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, שחזור התאמה, קידוד מחדש, יצירה, פיתוח, שינוי או נגזרת כלשהי של התוכנה, ואינם רשאים לפגום בתוכנה, לסלפה או לשנותה, להסיר כל הודעה בדבר זכויות היוצרים בתוכנה, להשכיר את התוכנה, להשאילה, למוכרה, לשעבדה, לתת בה זכויות-שימוש או רישיונות-משנה כלשהם או לבצע כל פעולה שתוצאתה הינה פגיעה בזכויות היוצרים של החברה בתוכנה או מתן זכויות בתוכנה לצד שלישי כלשהו. למשתמש לא תהיה כל זכות תביעה, עיכבון או שיעבוד על התוכנה או כל חלק ממנה.

4.2.במידה ותשלח לחברה רעיונות, המלצות, מסמכים או הצעות בקשר עם האפליקציה ("פידבק"), הנך מסכים כי (א) לא תשלח פידבק אשר מכיל מידע סודי או מידע קנייני של צדדים שלישיים, (ב) החברה לא מתחייבת על סודיות הפידבק, ישירה או משתמעת, (ג) ייתכן כי החברה כבר שוקלת או עובדת על דבר מה דומה לפידבק, ו-(ד) הנך מעניק לחברה רשיון בלתי הדיר,  לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשנות, לערוך, ליצור עבודות נגזרות, לפרסם, להפיץ, ולתת רשיון משנה, והנך מוותר באופן בלתי הדיר וכן תגרום לויתור כזה כנגד החברה, בכל הקשור לזכויות מוסריות על הפידבק.

5.היעדר אחריות

5.1.מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לאף נזק הנגרם עקב השימוש באפליקציה, או כל שיבוש בפעולות האפליקציה, לרבות תאונות דרכים או נזקים אחרים. מטרת האפליקציה היא להוות כלי עזר בלבד, והמשתמש פוטר מראש את החברה מטענה שנזק כאמור נגרם כתוצאה משימוש באפליקציה או שיבוש בפעולת האפליקציה.

5.2.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתן רישיון לשימוש באפליקציה אינו מהווה התחייבות ו/או הבטחה ו/או אחריות מכל סוג שהוא של החברה לחסכון כלשהו אצל המשתמש או להשגת תועלת ו/או רווח כלשהו. התוכנה והאפליקציה מוצעים ומוצגים כפי שהם ("AS IS") ולפי זמינותם ("AS AVAILABLE"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה להתאמתם לצרכי המשתמש. השימוש בתוכנה הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה ו/או האתר יעמדו בדרישות המשתמש, ששירותי האפליקציה יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תהיה נקיה מטעויות ואינה מתחייבת כי תצליח לגבות בהצלחה (אם בכלל) את כל הנתונים המוזנים לאתר ו/או לתוכנה על ידי המשתמש ו/או תוכנות אחרות שבשימושם ואינה מתחייבת שהשימוש בתוכנה יניב חסכון או תשואה כלשהי. החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שימוש באפליקציה ו/או באתר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או כל נזק אחר הנובע בצורה כל שהיא מהשימוש בתוכנה ו/או באתר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעויות או שגיאות בחומר המוצג דרכם, אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האפליקציה ו/או האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש בתוכנה וכיו"ב ו/או בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באפליקציה, באתר או בתוכנה, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע, והכל, במישרין או בעקיפין, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת וזאת אף אם המשתמש יביא לידיעת החברה את האפשרות לקיומם של נזקים כאמור.

6.הענקת רישיון

על ידי שימוש באפליקציה או דרכה, המשתמש מקנה לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את דפוס השימוש של המשתמש באפליקציה בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

7.משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה למשתמשים

אנו עשויים לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה עת פתיחת החשבון באפליקציה. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. אם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני Support@safemode.co ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע את הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, באמצעות הודעות Push אך גם באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

8. רישום באפליקציה

בעת הרישום כמשתמש יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות וצילום של רישיון הנהיגה שלך. ייתכן כי תתבקש להזין גם פרטים נוספים.

בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושהדואר האלקטרוני וקו הטלפון שהזנת הינם בבעלותך. החברה תהיה רשאית לבטל את גישתך לאפליקציה אם חסרים לה הפרטים המלאים שלך. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לקבל גישה לאפליקציה.

לחברה שמורה הזכות לבטל את גישתך לאפליקציה מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי חוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או לצד שלישי.

  1. שונות

9.כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאים אלו.

10.כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

11.הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

12.כל ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאים אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

13.הדין החל על הפעולות באפליקציה ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו המוסמך לפי העניין.

14.חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

bottom of page