top of page

מדיניות פרטיות –SafeMode

 1. כללי

 1. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת חברת Rehapp (להלן: "החברה")  במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או באפליקציה ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר או באפליקציה, הנאסף על ידי החברה, את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר או האפליקציה ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו

 2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

 1. איסוף ושימוש במידע

 1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במועד השימוש באתר או באפליקציה (כמפורט בסעיף א.1 לעיל) ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר או באפליקציה, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר או האפליקציה, וכן בכדי לבצע שיתופי פעולה עם\ צדדים שלישיים.  בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד ג' לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי פיתוח, שיפור או ניתוח פעולות המשתמשים.

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לאסוף בין היתר נתונים אודות: כניסות משתמשים ובעלי הרשאות, שינויים, זמני שימוש, מאפייני שימוש בפונקציות ובמרכיבים השונים, וכן החברה תציג ותשמור את כלל נתוני העבר של השימושים וההפעלות השונות ומצבי הסוללה, סטטיסטיקות אודות השימושים השונים, ההפעלות או אי ההפעלות והכיבויים השונים של האתר והאפליקציה.

 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר השימוש באתר או באפליקציה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.

 4. האתר והאפליקציה משתמשים בתוכנות מסוג "עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והאפליקציה להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 5. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר או לאפליקציה, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות. 

 6. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באפליקציה.

 7. בנוסף לעוגיות האמורות לעיל, יתכן והאפליקציה תעשה שימוש בפונקציית ה-Bluetooth הקיימת בטלפון הנייד.

 8. המידע הנקלט מאת המשתמשים, לרבות זמני שימוש, מאפייני שימוש בפונקציות ובמרכיבים השונים, ייאגר על ידי החברה וישמש אותה לצרכי מתן שירותי פיתוח, שיפור או ניתוח פעולות המשתמשים.

 9. כחלק מבניית פרופיל המשתמש ואימות מספר הטלפון של המשתמש, המערכת תדרוש את הנתונים הבאים, אשר יישמרו על ידה – שם המשתמש, מספר הרכב, מספר הטלפון, צילום רשיון הנהיגה, תמונת פרופיל.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש (למעט כמפורט בסעיף ב' לעיל), לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

  1. על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.

  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר או האפליקציה ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין.

  3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.

  5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.

  6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

  7. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 1. אבטחת מידע

 1. החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשיה ולקוחותיה.

 2. עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

bottom of page